Upratovací servis Bijan

Reklamačný poriadok

1. Služba sa považuje za dodanú v momente prevzatia objednávateľom.

2. Objednávateľ je povinný vykonať vizuálnu kontrolu vykonaných prác.

3. Prípadné zistené nedostatky musí objednávateľ reklamovať okamžite po zistení,najneskôr do 24 hodín po prevzatí prác.

4. Bijan, s.r.o. Sa zaväzuje vykonať obhliadku a odstrániť uznané vady čo najskôr, najneskôr však do 48 hodín od nahlásenia reklamácie.

5. Odstránením vady sa rozumie vykonanie dodatočných prác, smerujúcich k jej odstráneniu.

6. Reklamovať je možné rozsah prác a ich kvalitu.

7. Spôsob reklamovania: osobne pri preberaní vykonaných prác, prípadne telefonicky na tel.č. 0940 620 717