Upratovací servis Bijan

Obchodné podmienky

Poskytovateľom služieb je Bijan s.r.o., Jula Horvátha 905/40 Kremnica 967 01, IČO 52 512 673 a jej zamestnanci. Objednanie služieb sa vykonáva písomne, telefonicky, alebo osobne u osoby oprávnenej prijímať objednávky.

Rozsah prác musí byť dohodnutý písomne pred začatím prác. Termín dodania služby bude dohodnutý po posúdení rozsahu a typu prác tak, aby práce neboli negatívne ovplyvnené inými okolnosťami / počasie a iné /.

Zamestnanci firmy sa zaväzujú objednané práce vykonať v rozsahu a kvalite požadovanej objednávateľom, pričom sú povinný rešpektovať technické vlastnosti čistených predmetov tak aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade reklamácie služieb je potrebné postupovať v zmysle reklamačného poriadku.

Cena služby je vyučtovaná ihneď po vykonaní prác. Platbu za jednorázové služby prijíma v hotovosti osoba poverená zamestnávateľom ihneď po vyučtovaní. V prípade pravidelného poskytovania služieb je možná platba bezhotovostne.

Zamestnanci firmy sú povinný rešpektovať súkromie objednávateľa a zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach zistených pri výkone prác.

Objednávateľ je povinný rešpektovať odborné odporúčania zamestnancov firmy v prípade, že na základe obhliadky nieje možné niektoré práce vykonať v požadovanom rozsahu alebo forme / technické obmedzenia čistených predmetov, počasie atď. /.

Objednávateľ je povinný skontrolovať rozsah a kvalitu prác pri ich preberaní a za vykonané práce riadne a včas zaplatiť.

Ceny prác sú uvedené v časti Cenník, ceny určuje Bijan s.r.o.